• darkblurbg

Privacy policy profinal

Profinal is verantwoordelijk voor deze website. 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina’s treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Sint Geertruid, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 30190557 en draagt de naam Profinal. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@profinal.nl en telefonisch via +31-6-1499 2884

1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens via deze website voor onderstaande doeleinden verwerken. 

1.1 Om uw vragen te beantwoorden of met u te communiceren

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via onze online contactformulieren. 

We verwerken uw naam, titel, (professionele) contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam) en alle andere gegevens die u ons verstrekt in het vrije vak van het contactformulier. 

Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken. 

1.2 Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

We verwerken geaggregeerde persoonsgegevens voor diverse doeleinden in verband met activiteiten van Profinal, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze website. 

Mogelijk verwerken we persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, geslacht, verblijfplaats, de cijfers van uw postcode of andere in deze verklaring vermelde of overige door u verstrekte gegevens. 

Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel. 

1.3 Voor het technische en functionele beheer van de website. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te helpen informatie snel en gemakkelijk te vinden en de functionaliteit van de website te verbeteren. 

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw aankoop te verwerken en uw bestelling af te leveren, de status van uw order te rapporteren en contact met u op te nemen over de aankoop of levering. 

Voor dit doel hebben we tenminste uw naam en geografische adres nodig, contactgegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, uw aanvaarding van de toepasselijke algemene voorwaarden. We verwerken ook informatie over uw aankopen bij ons. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de koopovereenkomst uit te voeren en uw bestelling aan u te leveren. 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van facturen, offertes en emails. 

1.5 Naleving van wettelijke verplichtingen en de bescherming van bedrijfsmiddelen en belangen van Profinal. 

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk (a) in verband met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar u woont en met inbegrip van bijv. due diligence van de tegenpartij, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere misdrijven; (b) in het kader van juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstellingen, waaronder openbare en overheidsinstellingen buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden en andere toepasselijke beleidsregels te handhaven; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken. 

Indien nodig verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Profinal, uw gebruik van onze producten en/of diensten en eventuele andere informatie die in deze verklaring wordt vermeld, of die u ons op een andere manier hebt verstrekt, als dit nodig is voor de doeleinden in de voorgaande paragraaf. 

Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel. 

2. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij delen uw gegevens niet met andere derden dan vermeld in deze privacyverklaring. 

Dienstverleners en andere externe partijen. 

Uitsluitend als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale overheden en opsporingsdiensten. 

3. Hoe beveiligen wij de gegevens? 

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

4. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de tijdsduur die nodig is om de doelstellingen volgens deze verklaring uit te voeren, tenzij wettelijk een langere tijdsduur is vereist of toegestaan. 

5. Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@profinal.nl. 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).