Nederlands (Nederland) Deutsch (Deutschland)
  • darkblurbg
    entlackungsmittel

Privacy policy profinal

 

AVG-verklaring

Profinal is verantwoordelijk voor deze website. 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina’s treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Sint Geertruid, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 76890554 en draagt de naam Profinal. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@profinal.nl en telefonisch via +31-6-1499 2884

1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens via deze website voor onderstaande doeleinden verwerken. 

1.1 Om uw vragen te beantwoorden of met u te communiceren

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via onze online contactformulieren. 

We verwerken uw naam, titel, (professionele) contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam) en alle andere gegevens die u ons verstrekt in het vrije vak van het contactformulier. 

Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken. 

1.2 Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

We verwerken geaggregeerde persoonsgegevens voor diverse doeleinden in verband met activiteiten van Profinal, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze website. 

Mogelijk verwerken we persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, geslacht, verblijfplaats, de cijfers van uw postcode of andere in deze verklaring vermelde of overige door u verstrekte gegevens. 

Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel. 

1.3 Voor het technische en functionele beheer van de website. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te helpen informatie snel en gemakkelijk te vinden en de functionaliteit van de website te verbeteren. 

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw aankoop te verwerken en uw bestelling af te leveren, de status van uw order te rapporteren en contact met u op te nemen over de aankoop of levering. 

Voor dit doel hebben we tenminste uw naam en geografische adres nodig, contactgegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, uw aanvaarding van de toepasselijke algemene voorwaarden. We verwerken ook informatie over uw aankopen bij ons. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de koopovereenkomst uit te voeren en uw bestelling aan u te leveren. 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van facturen, offertes en emails. 

1.4 Naleving van wettelijke verplichtingen en de bescherming van bedrijfsmiddelen en belangen van Profinal. 

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk (a) in verband met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar u woont en met inbegrip van bijv. due diligence van de tegenpartij, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere misdrijven; (b) in het kader van juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstellingen, waaronder openbare en overheidsinstellingen buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden en andere toepasselijke beleidsregels te handhaven; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken. 

Indien nodig verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Profinal, uw gebruik van onze producten en/of diensten en eventuele andere informatie die in deze verklaring wordt vermeld, of die u ons op een andere manier hebt verstrekt, als dit nodig is voor de doeleinden in de voorgaande paragraaf. 

Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel. 

2. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij delen uw gegevens niet met andere derden dan vermeld in deze privacyverklaring. 

Dienstverleners en andere externe partijen. 

Uitsluitend als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale overheden en opsporingsdiensten. 

3. Hoe beveiligen wij de gegevens? 

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

4. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de tijdsduur die nodig is om de doelstellingen volgens deze verklaring uit te voeren, tenzij wettelijk een langere tijdsduur is vereist of toegestaan. 

5. Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@profinal.nl. 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 

Datenschutzerklärung 

Für diese Website ist Profinal verantwortlich.

Einleitende Bestimmungen

Auf diesen Seiten finden Sie die Datenschutzerklärung der Zuständige. Es wird empfohlen, diese Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen. Die verantwortliche Person hat ihren Sitz in Sint Geertruid, ist im Handelsregister der Handelskammer unter der Nummer 30190557 eingetragen und trägt den Namen Profinal. Die verantwortliche Person ist per E-Mail unter info@profinal.nl und telefonisch unter + 31-6-1499 2884 erreichbar

1. Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir können Ihre personenbezogenen Daten über diese Website für die folgenden Zwecke verarbeiten.

1.1 Um Ihre Fragen zu beantworten oder mit Ihnen zu kommunizieren

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns über unsere Online-Kontaktformulare kontaktieren.

Wir verarbeiten Ihren Namen, Titel, (berufliche) Kontaktdaten (einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firmenname) und alle anderen Daten, die Sie uns im kostenlosen Feld des Kontaktformulars zur Verfügung stellen.

Wir verarbeiten diese Informationen mit Ihrer Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können.

1.2 Für die Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen

Wir verarbeiten gesammelte personenbezogene Daten zu verschiedenen Zwecken im Zusammenhang mit Aktivitäten von Profinal, wie zum Beispiel der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, der Erweiterung, Verbesserung oder Modifizierung unserer Website.

Wir können personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre IP-Adresse, Ihr Geschlecht, Ihren Wohnort, die Ziffern Ihrer Postleitzahl oder andere in dieser Erklärung angegebene Daten oder andere von Ihnen bereitgestellte Daten verarbeiten.

Wir verarbeiten diese Informationen basierend auf unserem legitimen Geschäftszweck.

1.3 Für das technische und funktionale Management der Website.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, damit Sie schnell und einfach Informationen finden und die Funktionalität der Website verbessern können.

Wir verwenden personenbezogene Daten, um Ihren Einkauf zu bearbeiten und Ihre Bestellung zu liefern, den Status Ihrer Bestellung zu melden und Sie bezüglich des Kaufs oder der Lieferung zu kontaktieren.

Zu diesem Zweck benötigen wir mindestens Ihren Namen und Ihre geografische Adresse, Kontaktdaten wie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Ihre Zustimmung zu den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir verarbeiten auch Informationen über Ihre Einkäufe bei uns.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, den Kaufvertrag abzuschließen und Ihre Bestellung an Sie zu liefern.

Die personenbezogenen Daten werden zum Versenden von Rechnungen, Angeboten und E-Mails verwendet.

1.4 Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen und Schutz der Vermögenswerte und Interessen von Profinal.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im erforderlichen Umfang (a) im Zusammenhang mit geltenden Gesetzen, einschließlich Gesetzen außerhalb des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, einschließlich z. B. Sorgfaltspflichten der Gegenpartei, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Verbrechen; (b) im Rahmen von Gerichtsverfahren; (c) Beantwortung von Anfragen von öffentlichen und staatlichen Stellen, einschließlich öffentlichen und staatlichen Stellen außerhalb des Landes, in dem Sie leben; (d) um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und andere anwendbare Richtlinien durchzusetzen; (e) zum Schutz unserer Aktivitäten; (f) um unsere Rechte, Privatsphäre, Sicherheit oder Eigentum und / oder Ihre oder andere zu schützen; und (g) um es uns zu ermöglichen, verfügbare Rechtsmittel einzusetzen oder den Schaden zu begrenzen.

Gegebenenfalls werden wir Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten, Ihre Korrespondenz mit Profinal, Ihre Nutzung unserer Produkte und/ oder Dienstleistungen und sonstige in dieser Erklärung genannte Informationen, die Sie uns gegebenenfalls auf andere Weise zur Verfügung gestellt haben, verarbeiten für die Zwecke im vorherigen Absatz.

Wir verarbeiten diese Informationen basierend auf unserem legitimen Geschäftszweck.

1. Mit wem teilen wir Ihre persönlichen Daten?

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, die nicht in dieser Datenschutzerklärung aufgeführt sind.

Dienstleister und andere externe Parteien.

Nur wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, werden Ihre personenbezogenen Daten an Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden und Ermittlungsdienste weitergegeben.

2. Wie schützen wir die Daten?

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust oder unrechtmäßiger Verarbeitung zu schützen.

3. Wie lange speichern wir personenbezogene Daten?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der zur Erreichung der Ziele gemäß dieser Erklärung erforderlich ist, es sei denn, ein längerer Zeitraum ist gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig.

4. Rechte an Ihren persönlichen Daten

Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen Datenschutzverordnung zu überprüfen, zu berichtigen, zu löschen oder einzuschränken.

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie eine E-Mail an info@profinal.nl senden.

Wenn Sie eine Beschwerde über den für die Verarbeitung Verantwortlichen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einreichen möchten, können Sie dies bei einer Aufsichtsbehörde (z. B. der niederländischen Datenschutzbehörde) tun.